این خودرو های دسته جمعی به دلیل کوچکتر بودن از خودروهای اتوبوس  به میدل باس مشهور هستند و  

قابلیت جابجایی ۳۰ نفر را دارند