مینی بوسهای هیوندا از بهترین و راحت ترین مینی بوسهای موجود میباشند که ظرفیت  

 

آنها 17  نفر میباشد  

 

 

  

 

 

مینی بوس سیترا و کارسان