خودرو ون هیوندا  H1   این خودرو یکی از بهترین خودرو های ون میباشد که با توجه به عکس زیر دارای صندلی های بسایر 


شیک و راحت است که گنجایش این خودرو با احنساب صندلی کمک راننده 7 نفر میباشد